FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

सम्पर्क

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भंगहा नगरपालिकाको नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८० ८०/८१ 02/11/2024 - 14:41 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
भंगहा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ र विनियोजन ऐन, २०७९ ७९-८० 12/22/2022 - 14:03 PDF icon RED BOOK INNTER PAGE bhangha.pdf
भंगहा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ 08/04/2021 - 10:51 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८
भंगहा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 08/04/2021 - 10:50 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८
भंगहा नगरपालिका भारि यन्त्र उपकरण संचालान कार्यविधि -२०७६ ७७/७८ 04/11/2021 - 16:17 PDF icon भंगहा नगरपालिका भारि यन्त्र उपकरण संचालान कार्यविधि -२०७६.pdf
भंगहा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि -२०७५ ७७/७८ 04/08/2021 - 15:53 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि -२०७५.pdf
भंगहा नगरपालिकाको कन्टिजेन्सी खर्च सम्बन्धी कार्यविधि२०७६ ७७/७८ 04/08/2021 - 15:52 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको कन्तिजेन्सी खर्च सम्बन्धी कार्यविधि२०७६.pdf
भंगहा नगरपालिकाको आयोजनाको जाचपास तथा फरफारक कार्य सम्बन्धी कार्यविधि -२०७५ ७७/७८ 04/08/2021 - 15:50 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको आयोजनाको जाचपास तथा फरफारक कार्य सम्बन्धी कार्यविधि -२०७५.pdf
भंगहा नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि -२०७५ ७७/७८ 04/08/2021 - 15:49 PDF icon भंगहा नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि -२०७५.pdf
भंगहा नगरपालिकाको नगर प्रहारी सम्बान्धि कार्यविधि - २०७६ ७७/७८ 03/15/2021 - 15:57 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको नगर प्रहरी सम्बन्धि कार्यविधि -२०७६ .pdf

Pages